1.      Algemeen

1.1.   Deze voorwaarden zijn van toepassing, met uitsluiting van alle eventuele andere algemene voorwaarden, op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Oele Wijnimport.
1.2.   Deze voorwaarden worden op verzoek toegezonden.
1.3.   Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk overeengekomen zijn. De overige bepalingen blijven in dat geval onverkort van kracht.
1.4.   Oele Wijnimport heeft te allen tijde de bevoegdheid om deze voorwaarden te wijzigen.

2.      Aanbiedingen/ overeenkomsten
2.1.   Alle aanbiedingen van Oele Wijnimport zijn vrijblijvend. Oele Wijnimport behoudt zich het recht voor aanbiedingen in te trekken en/of prijzen te wijzigen.
2.2.   Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid.
2.3.   Een overeenkomst komt alleen tot stand na schriftelijke acceptatie van de kant van Oele Wijnimport.
2.4.   Oele Wijnimport is gerechtigd om bestellingen te weigeren of daaraan bepaalde voorwaarden te verbinden. Als een bestelling wordt geaccepteerd dan wordt dit binnen zeven werkdagen schriftelijk bericht.
2.5.   Voor alle bestellingen geldt als minimum leeftijd 18 jaar. Bij levering zal er leeftijdscontrole plaatsvinden.
2.6.   De vermelde prijzen zijn inclusief accijns en BTW. U betaald € 7,95 bezorgkosten per bestelling.
2.7.   Wijnen kunnen per fles worden verkocht, er mag ook een gemengde doos worden aangekocht.
2.8.   Betaling dient vooraf te geschieden en zonder recht op verrekening of korting, ook niet in geval van reclames, of via de Rabo Omnikassa van onze webshop. Het is daar mogelijk om via Ideal en diverse creditcards te betalen. Als datum van betaling geldt de datum van bijschrijving op de bankrekening van Oele Wijnimport.
2.9.   De bestelling gaat in op het moment dat de betaling binnen is bij Oele wijnimport of via de Omnikassa geregistreerd. Indien de transactie niet is voldaan, worden de flessen wijn en/of bier niet toegestuurd.
2.10. Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Oele Wijnimport gerechtigd (de uitvoering van) de overeenkomst en de daarmee samenhangende overeenkomsten te ontbinden dan wel op te schorten.
2.11. In geval van prijswijziging door Oele wijnimport in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd uw bestelling te annuleren binnen tien werkdagen na mededeling van de prijsverhoging door Oele wijnimport. Indien op dat moment al is betaald, worden eventuele al gedane betalingen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen teruggestort.
2.12. De eigendom van de geleverde producten gaat pas over als u al wat u op grond van enige overeenkomst aan Oele wijnimport verschuldigd bent heeft voldaan.
2.13. Voor het niet of niet correct overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel tussen u en Oele wijnimport dan wel tussen Oele wijnimport en derden is Oele wijnimport niet aansprakelijk, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van Oele wijnimport.
2.14. De informatie die op de website van Oele wijnimport wordt gepubliceerd, van welke aard ook, wordt louter ter informatie gegeven op basis van bronnen die naar de mening van Oele wijnimport betrouwbaar zijn maar zonder enige garantie met betrekking tot de betrouwbaarheid, het actuele karakter, de volledigheid of de kwaliteit en de juistheid van de inhoud ervan.

3.      Levering
3.1.   Levering geschiedt uitsluitend binnen Nederland en neemt circa twee tot vijf werkdagen in beslag tenzij anders aangegeven op de website van Oele wijnimport en/of in de bevestiging van de bestelling en zal in ieder geval niet langer duren dan 14 dagen na betaling.
3.2.   De opgegeven leveringstermijnen zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kon worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. In dat geval worden eventuele al gedane betalingen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen teruggestort.
3.3.   Levering geschiedt uitsluitend op het bij de bestelling opgegeven adres. Indien de overeengekomen leveringstermijn overschreden wordt dan wordt u daarvan schriftelijk dan wel telefonisch op de hoogte gesteld.
3.4.   Oele wijnimport is gerechtigd om de bestelling in delen uit te leveren.
3.5.   Oele wijnimport is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling gebruik te maken van derden.
3.6.   Oele wijnimport is niet verantwoordelijk voor de levering via post service DHL. Mocht DHL een fout maken in levering en/of de bestelling niet volledig bij u thuis bezorgen, bent u of DHL daar zelf verantwoordelijk voor.

4.      Reclames
4.1.   Vanaf het moment van aflevering gaat het risico van het product op u over. U hebt de verplichting om bij aflevering te onderzoeken op breuk en of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Als dat niet het geval is dient u Oele wijnimport daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven werkdagen na de aflevering schriftelijk kennis te geven.
4.2.   Oele wijnimport zal eventuele klachten zo spoedig mogelijk trachten op te lossen en u daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
4.3.   Als is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden heeft Oele wijnimport de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan binnen 30 dagen terug te storten indien eventueel al is betaald.
4.4.   Als u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen heeft u het recht het product binnen zeven werkdagen na aflevering daarvan op uw eigen kosten aan Oele wijnimport te retourneren.
4.5.   Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd als de verpakking van het product onbeschadigd is.
4.6.   Iedere eventuele aansprakelijkheid van Oele wijnimport vervalt in geval van (door) verkoop of levering door u aan derden.

5.      Overmacht
5.1.   Oele wijnimport heeft het recht om in geval van overmacht de uitvoering van de bestelling op te schorten dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden. Dit wordt u schriftelijk meegedeeld. Oele wijnimport is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding.
5.2.   Als overmacht geldt iedere tekortkoming die niet aan Oele wijnimport kan worden toegerekend omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en/of niet voor haar rekening komt waarbij ondermeer te denken valt aan een bedrijfsstoring, een storing in de internetverbindingen, transportvertraging, een staking en het niet of niet tijdig leveren door leveranciers.

6.      Privacy
6.1.   Oele wijnimport respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en zorgt ervoor dat de door u verschafte persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. De gegevens worden alleen gebruikt met uw toestemming en worden niet aan derden verkocht. Wel kunnen deze aan derden ter beschikking worden gesteld die betrokken zijn bij de uitvoering van de bestelling.
6.2.   Met uw toestemming worden gegevens ook gebruikt om u te informeren over ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u daar geen prijs op stelt kunt u ons dat laten weten door een e-mail te versturen naar info@oelewijnimport.nl.
6.3.   De werknemers en de door Oele wijnimport ingeschakelde derden zijn verplicht de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
6.4.   Verwerking van de gegevens zal geschieden in overeenstemming met de wet.

7.      Intellectuele eigendom
7.1.   U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Oele wijnimport geleverde producten alsmede ook de website en door Oele wijnimport gehanteerde teksten en afbeeldingen geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
7.2.  Iedere vorm van gebruik van deze rechten is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming vooraf van Oele wijnimport.

8.      Toepasselijk recht en bevoegde rechten
8.1.   Op alle overeenkomsten met Oele wijnimport is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
8.2.   Alle geschillen tussen partijen zullen weer uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch.
8.3.   Oele wijnimport richt zich naar de gedragscode van de Nederlandse Thuiswinkel organisatie.